سرویس و تعمیر داکت اسپلیت با ضمانت

سرویس و تعمیر داکت اسپلیت با ضمانت تعمیر داکت اسپلیت (Duct split repair) یکی از خدمات ویژه استاد سرما است ، که به شدت ب...

مطالعه این مقاله

شستشوی فیلتر داکت اسپلیت

شستشوی فیلتر داکت اسپلیت

شستشوی فیلتر داکت اسپلیت یکی از بخش های مهم در داکت اسپلیت مربوط به بخش فیلتر داکت اسپلیت می باشد که در این زمینه نیاز...

مطالعه این مقاله

تعمیر داکت اسپلیت جنرال در انقلاب

تعمیر داکت اسپلیت جنرال در انقلاب

تعمیر داکت اسپلیت جنرال در انقلاب مناسب در شروع فصل گرم به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف برق موث...

مطالعه این مقاله